ދިވެހި ހަފްތާގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2016

Posted 5/28/2016

ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ކުލަބުގެ ފަރާތުން ހިންގުނު ދިވެހި ހަފްތާގެ ހަރަކާތްކަކުގެ ނިމުން ރޭ ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ހއ.ދިއްދޫ ވައިލެޓް މާލަމުގައެވެ. މި ހަފްލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖާ ހެލްތް ސާވިސަސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަސަނެވެ. މި ހަފްލާގައި ދިވެހި ކުލަބުގެ ފަރާތުން މިއަހަރ ހިންގުނު އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަނަވަނަ ހާސިލުކުރި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ތައްޓާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ދަރިވަރުންގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ

Read the rest of this entry »

Children's Day Celebrations at HAAEC

Posted 5/15/2016

Happy Children's Day to all the students, Teachers, and Parents of the school. School began with a special welcome by the student association of the school. All students were invited to attend classes in coloured dresses. Special programs were organized during the last periods for the classes. Senior students carried out variety of programs and it was a memorable event. 

A very special Evening were held on 14th May 2016 at Dhidhdhoo Stage (south) near jetty. Stalls and events from government, and non Government origanizations were carried out during the evening. Over 1000 people attended the even and it was ajoyous celebration.

Stalls are conducted by the following institutions and NGOs;

* FENAKA Corporation Dhidhdhoo Power House

* Bank Of Maldives Dhidhdhoo Branch

* Dhidhdhoo Megistrate Court

* Ha Alif Atoll Hospital

* Dhidhdhoo Police Station

* Family Children Service Centre/ Women Development Committee

* Dhidhdhoo Liken Boyz

In addition to that several other activities are also conducted by NGOs;

* Local Boduberu by Dhidhdhoo Teenage Boys Sports Club

* Specially designed Charactors by Dhidhdhoo Liken Boyz

* Special Children's dance by GMPS Parents.

The whole event was financially supported by the School PTA, Retailers, Island Council, and Well Wishers from the Public. 

Read the rest of this entry »

School New website launched

Posted 5/9/2016

Ha Atoll Education centre has announced its new website today. The new website will give a greater look and will be convienient for the students and parents to use. Some pages are under development and will be completed soon in sha Allah.